Effektivt verksamhetsskydd

Har ni vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för era kritiska tillgångar? Har ni trygga och säkra arbetsplatser? Bedriver ni samhällsviktig verksamhet eller omfattas ni av krav på säkerhetsskydd?

Som managementkonsulter inom risk- och säkerhet kan Mindsec stödja ert arbete.


Tjänster inom verksamhetsskydd


Fysisk säkerhet

Att säkra och skydda organisationens kontor, fabriker, fordon och andra fysiska tillgångar mot brand, inbrott och skadegörelse kan vid första anblicken verka som en relativt enkel uppgift.

Men säkerhetsarbetet kräver stor hänsyn till att skyddsåtgärderna inte blir till hinder för tillgänglighet eller arbetsmiljön för personalen och att åtgärderna är optimerade utifrån ett försäkringsperspektiv.

Mindsec är inte företaget ni ringer till om ni bara ska installera ett larm, men om ni vill ha ett bollplank för er övergripande strategi för fysisk säkerhet så kan vi säkerligen hjälpa er.

Informationssäkerhet

Sårbarheter ökar markant i och med att uppkopplade enheter blir vanligare och vanligare. Detta drivs delvis av de ökade kraven från medarbetare att kunna arbeta på distans. Ny teknik och förslagna kriminella gör att hoten utvecklas exponentiellt.

En god cyberhygien som omfattar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder är rena överlevnadsfrågor för de flesta organisationer idag.

Mindsec kan hjälpa er strukturera ert arbete med informationssäkerhet, som exempelvis informationsklassificering, incidenthantering eller utbildning.

Personalsäkerhet

För Mindsec innebär personalsäkerhet främst att personalen är trygg och inte utsätts för hot och våld på sin arbetsplats. Men inte heller att de ska vara utlämnade till eget gottfinnande eller kreativitet vid problem i samband med tjänsteresor.

Vi jobbar också med att stötta våra kunder i deras kontrollaktiviteter av personer inför anställning och avslut av densamma för att säkra att regler följs och att inte personer med oärligt uppsåt får anställning.

”Säkra affärer”

Ett företags eller organisations verksamhet kan inte fungera utan relationer till kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. Det är därför avgörande att man granskar alla motparter främst innan en affärsrelation inleds, men även löpande under relationen, så att man inte blir utsatt för bedrägerier eller riskerar att sammankopplas med tvivelaktiga aktörer.

Mindsec har lång erfarenhet av att arbeta processorienterat med kvalificering av leverantörer före och under pågående avtalade uppdrag.


Mindsec som partner


Oavsett om det finns en etablerad säkerhetsfunktion, om funktionen är under uppbyggnad eller om säkerhetsansvaret är en tillikauppgift kan förmågan att utbilda personal, agera rådgivare till beslutsfattare samt genomföra analyser och utredningar vara begränsad.

Med Mindsec som partner får ni rationella råd, faktabaserade bedömningar och handfast hjälp att identifiera och värdera risker och hot. Företagsledning och affärsägare behöver – oavsett situation –  vägledning för att kunna ta välinformerade beslut och därmed allokera rätt resurser till risk- och säkerhetsarbetet runt om i organisationen.

Vi har fokus på kvalitet inom kvalificerad säkerhetsledning. Strävan är att stödja er på det mest effektiva sättet. Inget annat.

Mindsec som partner

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt.