Erfaren resursförstärkning

Går säkerhetschefen på knäna? Mindsec kan hjälpa er. Vår tjänst CSO Office stödjer den administrativa delen av det strategiska arbetet inom säkerhetsavdelningen.

Eller så behöver ni bara tillfällig resursförstärkning av någon anledning – Mindsec kan hjälpa till med det också.


Våra tjänster inom Erfaren resursförstärkning


CSO Office

Det är inte lätt att vara säkerhetschef (CSO) idag. Riskanalyser och proaktivt säkerhetsarbete krävs i alla förändringsprojekt nuförtiden. Säkerhetsstrategier behöver tas fram, riskanalyser genomföras, pedagogiska beslutsunderlag och statusrapporter förberedas för ledning och beslutfattare och så vidare och så vidare…

Mitt i allt detta inträffar incidenter av olika allvarlighetsgrad som måste hanteras och det strategiska arbetet och all planering får läggas åt sidan. Stressen och känslan av otillräcklighet växer hos säkerhetschefen…

Vi vet. Därför kan ni köpa tjänsten CSO Office av Mindsec. Den innebär att en senior konsult löpande hanterar den administrativa delen av det strategiska arbetet som exempelvis att producera styrdokument och presentationer, planera och moderera workshops, ta fram utbildningsmaterial och liknande. Säkerhetschefens ”Wing man” helt enkelt!

Interim manager

Det är många och ofta komplicerade frågor som en säkerhetschef ställs inför när det handlar om hur man ska organisera och prioritera säkerhetsarbetet.

Mindsec kan hjälpa till genom antingen traditionell konsulthjälp som att ta fram förslag på struktur och arbetsprocesser. Ibland kan det dock vara bättre med mer handgriplig hjälp genom att en konsult går in som interimschef eller säkerhetsspecialist på hel- eller deltid och jobbar med förändringen ”inifrån”. Då blir arbetet både kostnadseffektivt, förankrat och anpassat till just era förutsättningar.

När förändringen är färdig tillsätts rollen med en anställd som kan förvalta arbetet vidare och en planerad och professionell överlämning kan ske i lugn och ro.

Eller så behöver ni bara en tillfällig ersättare under en period av planerad frånvaro. Mindsec kan hjälpa dig med alla ovanstående lösningar för resursförstärkning.


Mindsec som partner


Oavsett om säkerhetsfunktionen är fullt etablerad, är under uppbyggnad eller om säkerhetsansvaret är en tillikauppgift kan förmågan att utbilda personal, agera rådgivare till beslutsfattare samt genomföra analyser och utredningar vara mer eller mindre begränsad.

Med Mindsec som partner får ni handfast hjälp så att ni kan leverera på topp. Företagsledning och affärsägare behöver – oavsett situation –  en fullt fungerande säkerhetsfunktion för att kunna ta välinformerade beslut och därmed allokera rätt resurser utifrån gemensamma prioriteringar och mål. I detta krävs att belastningen av säkerhetsarbetet är hållbart över tid för att undvika utbrändhet eller oönskad och långvarig sjukskrivning.

Strävan är att stödja er på det mest effektiva sättet. Inget annat.

Mindsec som säkerhetsavdelningens partner.

Exempel på genomfört uppdrag


Uppdraget – Utveckla och modernisera säkerhetsarbetet

Kundföretagets säkerhetsavdelning behövde göra översyn av sitt befintliga övergripande säkerhetsprogram. Dels som följd av en företagsomfattande förändring i strategi och arbetssätt. Men framförallt eftersom säkerhetschefen var överarbetad och att det av den anledningen fanns behov av att se över rollfördelningen och strukturen på avdelning för att etablera ett långsiktigt och hållbart säkerhetsarbete.


Metoden

Mindsec hjälpte kundens säkerhetschef genom att strukturera och utforma arbetet där slutprodukten blev en pedagogiskt utformad strategikarta. Utformningen gick helt i linje med koncernens affärsstrategi och skapade överblickbarhet samt gav möjlighet att kommunicera till ledning och verksamhet om det tilltänkta arbetssättet från vision, mål och grundprinciper till värdeskapande och viktiga initiativ på ett mycket tydligt sätt.

Resultatet

Strategikartan skapade klarhet i vad som behövde göras, i vilken ordning och blev därigenom ett användbart styrkort på lång och kort sikt. Det blev samtidigt ett underlag för att i ledningsmöten och projektforum beskriva säkerhetsfunktionens nya roll och arbetssätt. Också i relation till respektive verksamhet, med konkretiserade ambitionsnivåer och prioriteringar på en tidsaxel med uttalad ansvarsfördelning.


Vill du veta mer? Ta gärna kontakt.